Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX
Ngày 11/04/2016
Số lần xem: 71826

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2016 (thứ Sáu)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                      34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 16h00 ngày 20/04/2016 (thứ Tư).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849282; Fax: (04) 62849208; Email: doingoai.phapche@gmail.com.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Quý Hà

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vinaconex năm 2016

 2. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vinaconex năm 2016

 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vinaconex năm 2016

 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vinaconex năm 2016

 5. Báo cáo số 724/2016/BC-TGĐ ngày 19/4/2016 của Ban TGĐ Tổng công ty Vinaconex về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

 6. Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015

 7. Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

 8. Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

 9. Báo cáo số 736/2016/BC-BKS ngày 19/4/2016 của BKS Tổng công ty Vinaconex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 10. Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/4/2016 của BKS Tổng công ty Vinaconex về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Vinaconex

 11. Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về định hướng tái cấu trúc năm 2016 và các năm tiếp theo

 12. Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vinaconex, Bảng so sánhDự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vinaconex

 13. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Vinaconex năm 2016


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.