Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Vinaconex Real thành công tốt đẹp
Ngày 29/04/2011
Số lần xem: 63904

Ngày 08 tháng 04 năm 2011, tại Sàn giao dịch bất động sản Vinaconex, tầng 1 tòa nhà Vinaconex, khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Vinaconex. Đại hội có sự tham gia của 31 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện 1.812.840 cổ phần, tương đương với 99 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Vinaconex (theo danh sách chốt ngày 15/03/2011).

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty CP Sàn giao dịch bất động sản Vinaconex

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty CP Sàn giao dịch bất động sản Vinaconex

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Đoàn Châu Phong      -  Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch.

2. Ông Trương Quang Minh   -  Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch

3. Bà Điền Thị Thu Hương     -  Kế toán trưởng Công ty Vinaconex ITC, Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex ITC, Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch tại Đại hội

Ban thư ký Đại hội gồm:

            1. Ông Trịnh Quang Tùng       - Trưởng Ban Thư ký

            2. Bà Đặng Thị Thu Thủy       - Thành viên Ban Thư ký

Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1.    Ông Trương Quang Minh, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

2.    Ông Đoàn Châu Phong, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT & đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2010.

3.    Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng  Ban Kiểm soát  trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành Công ty năm 2010. Đọc Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

4.    Bà Điền Thị Thu Hương trình bầy trước Đại hội: Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

5.    Ông Đoàn Châu Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bầy:

v                        Tờ trình của HĐQT về thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

                          Tờ trình của HĐQT về phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2009-2014) gồm:

Ø  Ông Trương Quang Minh - Giám đốc Công ty, đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Vinaconex;

Ø  Bà Điền Thị Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty Vinaconex ITC người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex ITC;

Ø  Ông Hoàng Trọng Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel.

                            Tờ trình của HĐQT về phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2009-2014) gồm:

Ø  Ông Lê Hải Nam - Trưởng phòng pháp chế và kiểm soát nội bộ Công ty Vinaconex ITC

Ø  Bà Nguyễn Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tài chính kế hoạch Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Vinaconex.

        Tờ trình của HĐQT về phương án sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Đoàn Châu Phong – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo.

Ông Trương Quang Minh – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Căn cứ vào kết quả bầu cử, đại hội đã bầu ra:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1.    Ông Hoàng Trọng Đức

2.    Bà Điền Thị Thu Hương

3.    Ông Trương Quang Minh

Thành viên Ban kiểm soát:

1.    Ông Lê Hải Nam

2.    Bà Nguyễn Hồng Nhung

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được bầu tại Đại Hội.

Đại hội  đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

TT

Nội dung biểu quyết

Kết quả biểu quyết

     1

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

     2

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2010 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2011

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ  0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

      3

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty năm 2010

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

      4

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011

 

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

     5

Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011và ủy quyền cho HĐQT thực hiện;

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

    6

Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2009 -2014);

 

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

   7

Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

 

-      Đồng ý: 1.812.840 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

-      Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

-      Không có ý kiến/ý kiến khác 0 quyền biểu quyết,  đạt tỷ lệ 0%

            Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự của Đại hội; thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Đại hội kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.


Các tin khác:
» Vinaconex-ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (28/03/2022)
» Vinaconex 1 - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành Xây dựng (16/11/2021)
» Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc ủng hỗ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Tây 100.000.000 đồng (04/11/2021)
» Công ty Cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vinasinco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15/04/2021)
» Vimeco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
» NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Vinaconex 1 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (29/03/2021)
» Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX đến thăm và tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội 4 (25/05/2016)
» Vinaconex MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 (11/03/2020)
» VC2: Tổng kết phát động thi đua tại công trình Tháp B - VC2 Golden Heart dự án KĐT Kim Văn Kim Lũ (23/07/2018)
» Vinaconex 25 phát động thi đua tại công trình Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM (30/08/2016)
» VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (13/04/2015)
» VIMECO: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DỰ ÁN STAR AD1 (13/04/2015)
» Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (13/04/2015)
» VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (13/04/2015)
» Vinaconex 25 tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 (13/04/2015)
» VC2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp (13/04/2015)
» Splendora - Cơ hội đầu tư dịch vụ - bán lẻ triển vọng (25/03/2015)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.