Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX
Ngày 31/03/2022
Số lần xem: 6883

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                    34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 18/4/2022 (thứ Hai).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.

      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).

       -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: www.vinaconex.com.vn).

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

      Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Ngọc Thanh

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

 2. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

 3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

 4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

 5. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT/BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

 6. Giấy đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT và BKS.

 7. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS.

 8. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

 10. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 11. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

 12. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

 13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.

 14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

 15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

 16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

 17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

 18. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty CP VINACONEX.

 19. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

 20. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

 21. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 22. Mẫu Thẻ biểu quyếtPhiếu biểu quyếtPhiếu bầu cử HĐQTPhiếu bầu cử BKS tại Đại hội.


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.