Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày 04/03/2022
Số lần xem: 8873

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

 

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX như sau:

 1. Tổ chức phát hành:               Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 2. Trụ sở chính:                         Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 3. Điện thoại:                             (84-24) 6284 9234
 4. Fax:                                       (84-24) 6284 9208
 5. Tên chứng khoán:                 Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 6. Mã chứng khoán:                  VCG
 7. Mệnh giá:                              10,000 đồng
 8. Sàn giao dịch:                       HSX
 9. Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông
 10. Ngày đăng ký cuối cùng:       22/3/2022
 11. Lý do và mục đích:                Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 12. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 21/4/2022 (Thứ 5)
 13. Địa điểm thực hiện dự kiến:  Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 14. Nội dung họp:
 • Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 • Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 • Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 • Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty;
 • Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 • Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
 • Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: https://www.vsd.vn/vi/ad/148442)

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.