• Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần chưa được mua hết của Công ty CP Vinasinco (15/09/2022)
 • Công bố thông tin bổ sung Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022 (29/08/2022)
 • Công bố thông tin bổ sung Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 (29/08/2022)
 • Công bố thông tin Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) (16/08/2022)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung (12/08/2022)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) (01/08/2022)
 • Công bố thông tin Bản án số 02/2022/HS-PT2 của Tòa án (30/07/2022)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (29/07/2022)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07/07/2022)
 • Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (07/07/2022)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (16/06/2022)
 • Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (09/06/2022)
 • Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VINACONEX (07/06/2022)
 • Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (31/05/2022)
 • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINACONEX Quảng Ninh (28/05/2022)
 • Quyết định của HĐQT về phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (20/05/2022)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt (16/05/2022)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Vinasinco không còn là công ty con của VINACONEX (14/05/2022)
 • Quyết định của HĐQT về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Vinasinco (13/05/2022)
 • Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (10/05/2022)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX (10/05/2022)
 • Công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch thoái vốn của VINACONEX tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc (22/04/2022)
 • Công bố thông tin về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (22/04/2022)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
 • Quyết định của HĐQT về việc dùng cổ phiếu Vinaconex ITC làm tài sản bảo đảm tạm thời cho khoản vay (19/04/2022)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX trở thành công ty con của VINACONEX (31/03/2022)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (VCR) (31/03/2022)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCR) (31/03/2022)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc (30/03/2022)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCR) (28/03/2022)
 • Công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch thoái vốn của VINACONEX tại VCTD (04/03/2022)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Ông Trần Đình Tuấn) (01/03/2022)
 • Quyết định của HĐQT về việc Thay đổi phương án thoái vốn của Tổng công ty tại VCTD (01/03/2022)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Pacific Holdings) (25/02/2022)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (An Quý Hưng) (25/02/2022)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (28/01/2022)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Pacific Holdings) (21/01/2022)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (An Quý Hưng) (21/01/2022)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Pacific Holdings) (17/12/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (An Quý Hưng) (17/12/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty lên 51% tại Vinaconex ITC (16/12/2021)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (08/12/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (08/12/2021)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (EIC) (25/11/2021)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 9 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (15/11/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC9) (15/11/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VC9) (04/11/2021)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (BDT) (18/10/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (15/10/2021)
 • Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/10/2021)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 11 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (04/10/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (V11) (04/10/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (V11) (27/09/2021)
 • Quyết định của HĐQT về thực hiện đầu tư góp vốn Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh (16/09/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (13/09/2021)
 • Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (08/09/2021)
 • Quyết định của HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ (08/09/2021)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/08/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (30/08/2021)
 • VINACONEX xin gia hạn công bố thông tin BCTC soát xét giữa niên độ 2021 (28/08/2021)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Vận tải VINACONEX không còn là công ty con của VINACONEX (26/08/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCV) (26/08/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCV) (13/08/2021)
 • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex - Tấn Lộc (03/08/2021)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (29/07/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VC9, V11, VCV (27/07/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX năm 2021 (24/06/2021)
 • Công bố thông tin về việc NEDI2 trở thành công ty con của VINACONEX (24/06/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2) (23/06/2021)
 • Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 (23/06/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ (21/06/2021)
 • Công bố thông tin sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu (21/06/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ND2) (16/06/2021)
 • Công bố thông tin về việc VINASANWA không còn là công ty liên doanh của VINACONEX (15/06/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (15/06/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (15/06/2021)
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (BDT) (14/06/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Phương án đầu tư mua cổ phần Nhà nước thoái vốn tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (10/06/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX (10/06/2021)
 • Quyết định của HĐQT về Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu (15/05/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCC) (14/05/2021)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CPXD Đà Nẵng không còn là công ty con của VINACONEX (10/05/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty CPXD Đà Nẵng (06/05/2021)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự người nội bộ (28/04/2021)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
 • Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (26/04/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VCC) (14/04/2021)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
 • Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (06/04/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (01/04/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VHD) (24/03/2021)
 • Công bố thông tin về việc VINAHUD không còn là công ty con của VINACONEX (23/03/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VCTD (23/03/2021)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VHD) (12/03/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Vinahud (12/03/2021)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (27/02/2021)
 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (27/02/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (24/02/2021)
 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (19/02/2021)
 • Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (19/02/2021)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (30/01/2021)
 • Công bố thông tin về việc NEDI2 không còn là công ty con của VINACONEX (07/01/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2) (07/01/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (05/01/2021)
 • Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 (điều chỉnh thời gian chi trả) (30/12/2020)
 • Bổ sung công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại ND2 (30/12/2020)
 • Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 (29/12/2020)
 • Công bố thông tin về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 27 (26/12/2020)
 • Công bố thông tin về việc VINACONEX Mart không còn là công ty con của VINACONEX (26/12/2020)
 • Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục (22/12/2020)
 • Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCG tại HSX (22/12/2020)
 • Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu tại HSX, hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX (19/12/2020)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ND2) (17/12/2020)
 • Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và giá trị tài sản khi mua lại cổ phiếu của VINACONEX (04/12/2020)
 • Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (04/12/2020)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự Tổng công ty (Ông Nguyễn Quốc Huy) (25/11/2020)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang) (25/11/2020)
 • Công bố thông tin về phương án tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại Công ty CP Vinaconex Mart (14/11/2020)
 • Công bố thông tin về Công văn của UBCKNN và bản Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của VINACONEX (04/11/2020)
 • Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty (22/10/2020)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Tổng công ty CP VINACONEX (20/10/2020)
 • Công bố thông tin về việc dừng/không tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và Vinaconex Đầu tư (20/10/2020)
 • Công bố thông tin về việc bán một phần cổ phần của VINACONEX tại NEDI2 (09/10/2020)
 • Công bố thông tin về việc Công ty TNHH MTV Giáo dục Phúc Yên không còn là công ty con của VINACONEX (07/10/2020)
 • Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (14/09/2020)
 • Công bố thông tin về việc An Khánh JVC không còn là công ty liên kết của VINACONEX (09/09/2020)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp của VINACONEX tại Vinasanwa (09/09/2020)
 • Công bố thông tin Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (07/09/2020)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Công ty TNHH Đầu tư Star Invest) (20/08/2020)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ) (20/08/2020)
 • Công bố thông tin về việc tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại An Khánh JVC (14/08/2020)
 • Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và Vinaconex Đầu tư (11/08/2020)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
 • Công bố thông tin về việc Công ty CP Bách Thiên Lộc trở thành công ty con của VINACONEX (20/07/2020)
 • Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (08/07/2020)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (03/07/2020)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Phúc Yên (30/06/2020)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
 • Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
 • Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
 • Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp (12/05/2020)
 • Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
 • Công bố thông tin về chủ trương mua cổ phần Công ty CP Bách Thiên Lộc (18/03/2020)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/03/2020)
 • Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 (21/02/2020)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCP) (19/02/2020)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCP) (13/02/2020)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (21/01/2020)
 • Công bố thông tin về việc thoái vốn toàn bộ vốn góp của VINACONEX tại Viglafico (31/12/2019)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC2) (31/12/2019)
 • Công bố thông tin về việc thoái vốn toàn bộ vốn góp của VINACONEX tại VCP (31/12/2019)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC2) (20/12/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2018 lần 2 bằng tiền mặt (17/12/2019)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Lý Thái Tổ (31/10/2019)
 • Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG (49%) (31/10/2019)
 • Công bố thông tin về việc thoái vốn toàn bộ vốn góp của VINACONEX tại VIGLAFICO (08/10/2019)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty cổ phần BOO Nước sạch Sa Pa (25/09/2019)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Khắc Hải) (06/09/2019)
 • Công bố thông tin về việc thoái vốn toàn bộ vốn góp của VINACONEX tại VC2 và CTCP XNK&XD Quyết Thắng (28/08/2019)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ (23/08/2019)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10) (01/08/2019)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (30/07/2019)
 • Công bố thông tin về việc cung cấp bản gốc một số hóa đơn dịch vụ mua ngoài tại Tổng công ty giai đoạn 2016-2018 (trước thời điểm nhà nước thoái vốn) theo yêu cầu của cơ quan chức năng (25/07/2019)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của VINACONEX tại 03 công ty (19/07/2019)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty (28/06/2019)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/06/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/06/2019)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX (15/06/2019)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (29/05/2019)
 • Thông báo hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019 (21/05/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (21/05/2019)
 • Công bố thông tin về Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc kinh doanh thương mại và Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (26/04/2019)
 • VINACONEX xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/04/2019)
 • Thông báo tạm hoãn công bố Báo cáo thường niên 2018 của VINACONEX (17/04/2019)
 • Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (12/04/2019)
 • Công bố thông tin về Quyết định giải quyết khiếu nại của TAND Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (03/04/2019)
 • Các văn bản khiếu nại của VINACONEX về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (30/03/2019)
 • Công bố thông tin về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (28/03/2019)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/03/2019)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty CP Cơ điện VINACONEX (15/03/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)
 • Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Ông Vũ Mạnh Hùng) (11/03/2019)
 • Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ (27/02/2019)
 • Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 (20/02/2019)
 • Quyết định của HĐQT về việc thành lập các công ty (19/02/2019)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (13/02/2019)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (30/01/2019)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Hữu Tới) (30/01/2019)
 • Quyết định của HĐQT phê duyệt chủ trương trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty (25/01/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (25/01/2019)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch (Ông Đặng Thanh Huấn) (23/01/2019)
 • Công bố thông tin về việc thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (11/01/2019)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty (11/01/2019)
 • Công bố thông tin về việc miễn chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Trần Tuấn Anh) (11/01/2019)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn [PYN Elite Fund (Non-Ucits)] (03/01/2019)
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ) (05/01/2019)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (VIETTEL) (03/01/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (28/12/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX (28/12/2018)
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Công ty TNHH Đầu tư Star Invest) (27/12/2018)
 • Công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế (17/12/2018)
 • Công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 9 (14/12/2018)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Người đại diện theo pháp luật (13/12/2018)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan (SCIC) (11/12/2018)
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Công ty TNHH An Quý Hưng) (11/12/2018)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
 • Thông báo nộp tiền và hoàn trả tiền đặt cọc phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại VINACONEX (28/11/2018)
 • Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC và VIETTEL tại VINACONEX (21/11/2018)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (SCIC) (19/11/2018)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Dương Văn Mậu) (15/11/2018)
 • Công bố thông tin bổ sung đấu giá cả lô cổ phần của VIETTEL tại VINACONEX (09/11/2018)
 • Công bố thông tin bổ sung đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại VINACONEX (09/11/2018)
 • Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG (09/11/2018)
 • Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại VINACONEX (mã chứng khoán: VCG) (24/10/2018)
 • Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của VIETTEL tại VINACONEX (mã chứng khoán: VCG) (24/10/2018)
 • Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Lê Doanh Yên) (07/09/2018)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (27/07/2018)
 • Công bố thông tin về việc chuyển giao vốn góp của Tổng công ty để góp vốn điều lệ công ty con (12/07/2018)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2017 lần 2 bằng tiền mặt (02/07/2018)
 • Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 (27/06/2018)
 • Quyết định của HĐQT về phương án thanh toán cổ tức năm 2017 lần 2 (25/06/2018)
 • Thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế - Cổ đông HỒ SỸ ANH (01/06/2018)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (06/04/2018)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (30/01/2018)
 • Thông báo thay đổi thành viên góp vốn và Ban lãnh đạo Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (22/01/2018)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (SCIC) (22/01/2018)
 • Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 (15/01/2018)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCW) (25/12/2017)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC2) (25/12/2017)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (V12) (21/12/2017)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC9) (21/12/2017)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (20/12/2017)
 • Bổ sung thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCW) (20/12/2017)
 • Quyết định của HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 (14/12/2017)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCW) (12/12/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần VINAHUD (12/12/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CPXD số 12 (V12) và Thông báo giao dịch cổ phiếu (12/12/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CPXD số 9 (VC9) và Thông báo giao dịch cổ phiếu (12/12/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CPXD số 2 (VC2) và Thông báo giao dịch cổ phiếu (12/12/2017)
 • Thông báo giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VINACONEX (07/12/2017)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (SCIC) (07/12/2017)
 • Kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACONEX tại VIWASUPCO (04/12/2017)
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của VINACONEX tại Viwasupco (30/11/2017)
 • Công bố thông tin bán một phần vốn của SCIC tại VINACONEX (28/11/2017)
 • Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần của VINACONEX tại VIWASUPCO (27/11/2017)
 • Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư để mua cổ phiếu chào bán ra công chúng của tổng công ty Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (10/11/2017)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (07/11/2017)
 • Công bố thông tin chào bán cổ phần của VINACONEX tại Công ty CP Nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO) (25/10/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CP Nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO) (20/10/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex (Viglafico) (22/09/2017)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC7) (07/08/2017)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC7) (01/08/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CPXD số 7 (VC7) (01/08/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CPXD số 11 (V11) (31/07/2017)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 (28/07/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Liên doanh VINATA (26/07/2017)
 • Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (20/07/2017)
 • Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 (05/07/2017)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (30/06/2017)
 • Quyết định của HĐQT về phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 (28/06/2017)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VMC) (28/06/2017)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VMC) (23/05/2017)
 • Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần VIMECO (16/05/2017)
 • Công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nhiệm kỳ 2017-2022 (21/04/2017)
 • Công bố thông tin về việc nghỉ để hưởng chế độ hưu trí của Đ/c Nguyễn Đình Thiết (02/03/2017)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (24/01/2017)
 • Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội trở thành Công ty con của Vinaconex (04/11/2016)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (V15) (20/09/2016)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (V15) (14/09/2016)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch (Ông Vũ Nhất) (02/08/2016)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Trần Tuấn Anh) (22/07/2016)
 • Công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 (04/07/2016)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (08/06/2016)
 • Vinaconex trả lời thắc mắc của cổ đông về hoạt động SXKD của Tổng công ty (13/05/2016)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng (Viglafico) (05/05/2016)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC6) (05/05/2016)
 • Thông báo gửi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị (27/04/2016)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC6) (06/04/2016)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Viglafico) (31/03/2016)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng (Viglafico) (22/03/2016)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex) (15/03/2016)
 • UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của VINACONEX (10/03/2016)
 • Thực hiện chuyển nhượng cổ phần của VINACONEX tại VC6 (08/03/2016)
 • Quyết định mua và Thông báo giao dịch liên quan đến cổ phần Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex (01/03/2016)
 • Công bố thông tin về việc Vinaconex trở thành cổ đông lớn của Công ty CP BĐS An Thịnh (02/02/2016)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 (29/01/2016)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn (VC5) (09/12/2015)
 • Đính chính thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn (VCX) (09/12/2015)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC5) (09/12/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn (VCX) (09/12/2015)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCX) (03/12/2015)
 • Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (Ông Thân Thế Hà) (04/11/2015)
 • Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc VINACONEX (20/10/2015)
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (lần 2) (07/10/2015)
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (19/08/2015)
 • Công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015 (30/07/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và sở hữu của cổ đông lớn (V3) (28/07/2015)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 (17/07/2015)
 • Thông báo giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC3) (16/07/2015)
 • Công bố thông tin bất thường về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị VINACONEX (01/07/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC3) (09/06/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (V15) (02/06/2015)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (28/05/2015)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (V15) (05/05/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (V15) (05/05/2015)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC3) (05/05/2015)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (V15) (20/04/2015)
 • Vinaconex hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Vinaconex R&D (16/04/2015)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (V15) (30/03/2015)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (29/01/2015)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (CTN) (29/12/2014)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (VC7) (24/12/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC7) (24/12/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (CTN) (18/12/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (VC7) (09/12/2014)
 • Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ (21/11/2014)
 • Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (ND2) (21/11/2014)
 • Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (04/11/2014)
 • Vinaconex hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Vinaconex Real (04/11/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (CTN) (23/10/2014)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (17/10/2014)
 • Nghị quyết HĐQT về trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD 2014 Công ty Mẹ (10/10/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch và thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (CTN) (30/09/2014)
 • Công bố thông tin về việc nghỉ để hưởng chế độ hưu trí của Đ/c Vương Công San (30/09/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (CTN) (19/09/2014)
 • Công văn giải trình cổ tức năm 2013 của Vinaconex (08/09/2014)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Đỗ Trọng Quỳnh và Ông Thân Thế Hà) (27/08/2014)
 • Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Viwapico) (08/08/2014)
 • Công bố thông tin về Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (29/07/2014)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (28/07/2014)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (18/07/2014)
 • Công bố thông tin về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 (18/07/2014)
 • Công bố thông tin về thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc (02/07/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Vương Công San) (22/04/2014)
 • Công bố thông tin về chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (14/04/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Vương Công San) (10/04/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (04/04/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (27/03/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Đình Thiết) (17/03/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Châu Phong) (17/03/2014)
 • Quyết định của HĐQT Vinaconex về tái cấu trúc phần vốn tại Vinaconex Real (13/03/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (10/03/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Đình Thiết) (27/02/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Châu Phong) (27/02/2014)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (24/01/2014)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (21/01/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (21/01/2014)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Chí Sơn) (24/12/2013)
 • Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Vương Công San) (23/12/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (17/12/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Chí Sơn) (03/12/2013)
 • Thông báo hoàn tất giao dịch tái cấu trúc Công ty CP Xi Măng Cẩm Phả (02/12/2013)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Vipaco) (25/11/2013)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (VCV) (12/11/2013)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCV) (11/11/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (VCV) (25/10/2013)
 • Công bố thông tin về việc tái cấu trúc Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (25/10/2013)
 • Thông tin thêm về Dự án ĐTXD TTTM Chợ Mơ (14/10/2013)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Dương Văn Mậu) (14/10/2013)
 • Văn bản Deloitte xác nhận giải trình của Vinaconex về Báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động 01/01/2013 - 30/6/2013 (02/10/2013)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (10/09/2013)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (06/09/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (XMC) (27/08/2013)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc (Ông Lê Doanh Yên) (26/08/2013)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (19/08/2013)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (12/08/2013)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2013 (26/07/2013)
 • Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng công ty (Ông Nguyễn Đình Thiết) (26/07/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (05/07/2013)
 • Thông báo Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2013 (01/07/2013)
 • Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX (28/06/2013)
 • Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng công ty (Ông Nguyễn Quốc Huy) (10/05/2013)
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc (24/04/2013)
 • Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng công ty (Ông Đoàn Châu Phong) (18/04/2013)
 • Công văn gửi Trung tâm CIC và Ngân hàng Trung Quốc đề nghị điều chỉnh thông tin tín dụng (16/04/2013)
 • Giải trình số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Mẹ và Hợp nhất (03/04/2013)
 • Vinaconex hoàn tất việc bán cổ phần của VCS (13/03/2013)
 • Công văn gửi VSD đề nghị chốt danh sách cổ đông (15/03/2013)
 • Quyết định của HĐQT Vinaconex về Phê duyệt phương án thoái vốn tại VCS (08/03/2013)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCS) (07/03/2013)
 • Thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Vinaconex E&C (02/02/2013)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (29/01/2013)
 • Quyết định của HĐQT Vinaconex về Phương án chuyển nhượng phần vốn của Vinaconex tại Công ty CP Vinaconex Xuân Mai (19/12/2012)
 • Thư mời quan tâm (Dự án Bắc An Khánh) (04/12/2012)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCN) (26/11/2012)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (VC6) (06/11/2012)
 • Quyết định của HĐQT Vinaconex về Phương án chuyển nhượng CP tại Công ty CP Vinaconex Xuân Mai (25/10/2012)
 • Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (Vinaconex Hoàng Thành) (19/10/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VCN) (05/10/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (VC6) (28/09/2012)
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vinaconex tại Công ty CP Vinaconex E&C (14/09/2012)
 • Thông báo chào bán cổ phần của VINACONEX tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển đô thị Vinaconex - Hoàng Thành (lần 3) (14/09/2012)
 • Báo cáo tiến độ giải ngân tiền thu từ đợt chào bán CP tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng năm 2012 (07/09/2012)
 • Thông báo chào bán cổ phần của VINACONEX tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Vinaconex - Hoàng Thành (07/09/2012)
 • Quyết định của HĐQT Vinaconex về Phương thức thoái vốn tại Vinaconex 3, 6 và Vinaconex - VCN (23/08/2012)
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của VINACONEX tại Công ty CP đầu tư và phát triển VINACONEX - Hoàng Thành (02/08/2012)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (30/07/2012)
 • Công văn gửi UBCKNN và HNX về thời điểm công bố BCTC Quý 2 và BCTC bán niên 2012 (25/07/2012)
 • CBTT công ty kiểm toán BCTC năm 2012 (23/07/2012)
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Vinaconex tại Công ty CP Vinaconex - VCN (10/07/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (VCN) (05/07/2012)
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái phiếu VINACONEX 2012 (25/05/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (15/05/2012)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (04/05/2012)
 • Giải trình lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2011 Công ty Mẹ (04/05/2012)
 • Báo cáo quản trị Vinaconex Q1/2012 (26/04/2012)
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Vinaconex tại Công ty CP Xi măng Vinaconex Lương Sơn - Hòa Bình (24/04/2012)
 • Báo cáo tình hình quản trị của Tổng công ty VINACONEX năm 2011 (20/04/2012)
 • Thông báo bán đấu giá cổ phần của Vinaconex tại Công ty CP Vinaconex Dung Quất (17/04/2012)
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VCG niêm yết bổ sung (17/04/2012)
 • Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng Công ty CP VINACONEX (16/04/2012)
 • Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung (12/04/2012)
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2011 (10/04/2012)
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2011 Công ty mẹ (06/04/2012)
 • Chào bán cổ phần của Tổng công ty CP Vinaconex tại các doanh nghiệp (30/03/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (27/03/2012)
 • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (14/03/2012)
 • Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX (09/03/2012)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (09/03/2012)
 • Giải trình chênh lệch LNST trên BCTCHN quý IV/2011 so với cùng kỳ năm 2010 (21/02/2012)
 • Thông báo gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty CP VINACONEX (09/01/2012)
 • Quyết định về việc gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty CP VINACONEX (09/01/2012)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (09/01/2012)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Quốc Hòa) (23/12/2011)
 • Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (21/12/2011)
 • Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX (19/12/2011)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (08/12/2011)
 • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (14/11/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phần (10/11/2011)
 • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiểu ra công chúng của Vinaconex (10/11/2011)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty quý III - 2011 của Tổng công ty CP Vinaconex (27/10/2011)
 • Báo cáo về Bài báo “Đại lộ Thăng Long – Lộ diện tham nhũng” (11/10/2011)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (07/09/2011)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (07/09/2011)
 • Báo cáo tiến độ giải ngân số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 3000 tỷ năm 2010 của Vinaconex (30/08/2011)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (29/08/2011)
 • Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (29/08/2011)
 • Thông báo giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (08/08/2011)
 • Báo cáo quản trị Quý II/2011 (27/07/2011)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (27/07/2011)
 • Báo cáo quản trị Quý I/2011 (26/05/2011)
 • Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (16/05/2011)
 • Báo cáo quản trị năm 2010 (21/04/2011)
 • Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu và Báo cáo Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/04/2011)
 • Báo cáo quản trị quý 4/2010 (18/03/2011)
 • Bài phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Vinaconex về Xử lý tài chính sau Cổ phần hóa trên Tạp chí Đầu tư Chứng khoán (14/03/2011)
 • Công văn gửi Ban biên tập Chương trình Bản tin tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam (10/03/2011)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD và mẫu dấu (09/03/2011)
 • Thông tin về xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty VINACONEX (09/03/2011)
 • Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu và Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/03/2011)
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/02/2011)
 • Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31/12/2010)
 • Báo cáo quản trị quý 3/2010 (28/12/2010)
 • Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VCG niêm yết bổ sung (23/12/2010)
 • Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (17/12/2010)
 • Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu VCG (13/12/2010)
 • Thực hiện việc ghi tăng số cổ phần trên sổ chứng nhận cổ phần của cổ đông chưa lưu ký đối với chứng khoán mua thêm tại đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng của Vinaconex (06/12/2010)
 • Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (12/11/2010)
 • Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt TCT (05/11/2010)
 • Thông tin về dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị Splendora (24/09/2010)
 • Danh sách các cổ đông không nhận được thư về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận tạm ứng cổ tức năm 2010 (17/09/2010)
 • Báo cáo quản trị quý 2/2010 (11/09/2010)
 • Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận tạm ứng cổ tức năm 2010 (09/09/2010)
 • Thực hiện điều chỉnh thông tin của cổ đông để lưu ký chứng khoán theo Quy chế mới của TTLK (18/08/2010)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (06/08/2010)
 • Vinaconex được chấp thuận tăng vốn lên 3000 tỷ đồng (05/08/2010)
 • Bài viết của Báo Xây dựng về Dự án Đường Láng Hòa Lạc số ra ngày 17/6/2010 (19/06/2010)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý 1/2010 (04/06/2010)
 • Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2009 (31/05/2010)
 • CBTT về Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ (26/05/2010)
 • Thư Chủ tịch HĐQT Vinaconex gửi Qúy cổ đông (04/05/2010)
 • Công bố thông tin bất thường về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (17/03/2010)
 • Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Vinaconex (04/03/2010)
 • Vai trò của cổ đông chiến lược đối với DNNN sau cổ phần hóa (03/09/2009)
 • Thủ tướng chỉ đạo xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa Vinaconex (01/09/2009)
 • Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đến thăm Nhà máy Xi măng Cẩm Phả (22/08/2009)
 • Vinaconex nộp về Quỹ sắp xếp doanh nghiệp trung ương các khoản vốn Nhà nước còn tại doanh nghiệp sau CPH (01/09/2009)
 • Bài viết của Báo Đầu tư số ngày 21.08.09 (21/08/2009)
 • Báo cáo Vinaconex gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Thông báo số 222/TB-VPCP (17/08/2009)
 • Văn bản Vinaconex gửi Thanh tra Chính phủ về việc thông tin cho báo chí (15/08/2009)
 • Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (15/08/2009)
 • Thông tin thêm về KQ SXKD trong Báo cáo tài chính hợp nhất Vinaconex (10/08/2009)
 • Thông tin về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 222/TB-VPCP (08/08/2009)
 • Tổng Công ty CP VINACONEX cảm ơn cổ đông (05/08/2009)
 • Ý kiến của Vinaconex trước bài báo "Còn hơn 900 tỷ đồng sai phạm của Vinaconex chờ xử lý" của VietnamNet (03/08/2009)
 • Công bố thông tin bất thường về kết luận của TTCP sau khi nghe báo cáo thanh tra cổ phần hóa tại Tổng Công ty VINACONEX (30/07/2009)
 • Thông báo về việc chốt danh sách nhận cổ tức đợt 2 năm 2008 của Vinaconex (10/06/2009)
 • Công bố thông tin về một số dự án của Vinaconex (20/05/2009)
 • Niêm yết bổ sung 35.095.237 cổ phiếu VCG trên Hastc (12/05/2009)
 • Công bố thông tin về việc bổ sung 02 thành viên HĐQT (29/04/2009)
 • Công bố thông tin bất thường của Tổng Công ty VINACONEX (24/04/2009)
 • Danh sách các cổ đông không gửi được thư mời (15/04/2009)
 • Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VINACONEX năm 2009 (10/04/2009)
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (27/03/2009)
 • Công bố thông tin Kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng (26/02/2009)
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (19/02/2009)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2008 của Vinaconex (16/02/2009)
 • Công ty CP Vinaconex 25 chào sàn Hà Nội (05/02/2009)
 • Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho VINACONEX (05/02/2009)
 • Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX gửi tới các cổ đông (31/12/2008)
 • Danh sách cổ đông không nhận được thư thông báo về việc chào bán cổ phần và tạm ứng cổ tức năm 2008 (29/12/2008)
 • Công ty VINACONEX 11 đón nhận Huân chương lao động hạng nhì (24/12/2008)
 • VINACONEX sau 2 năm thí điểm cổ phần hóa Tổng Công ty (23/12/2008)
 • Cáo lỗi của Báo Gia đình và Xã hội (22/12/2008)
 • Công bố thông tin bất thường của Tổng Công ty VINACONEX (19/12/2008)
 • Báo cáo khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ (19/12/2008)
 • Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình Trung tâm thương mại Chợ Mơ (18/12/2008)
 • Thông báo về việc thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của Công ty mẹ VINACONEX (17/12/2008)
 • Công ty CP Vinaconex 11 chào sàn Hà Nội (16/12/2008)
 • Chấp thuận nguyên tắc về việc lên sàn của Công ty Vinaconex 11 và Vinaconex 25 (10/12/2008)
 • Gửi thư cho cổ đông thông báo quyền mua cổ phần và quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2008 (04/12/2008)
 • Thư gửi Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX và Thông báo kết quả cuộc họp hội ý của HĐQT VINACONEX về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng (18/11/2008)
 • Đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin cổ đông (13/11/2008)
 • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 (10/11/2008)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/10/2008)
 • Công văn công bố thông tin liên quan Bản cáo bạch niêm yết chính thức (16/09/2008)
 • Thông báo họp Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX quý IV năm 2008 (09/10/2008)
 • Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10/09/2008)
 • Chấp thuận nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu của VINACONEX (05/09/2008)
 • Điều chỉnh thông tin Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX (04/09/2008)
 • Thông báo chính thức về ngày giao dịch cổ phiếu Vinaconex trên TTGDCK Hà Nội (03/09/2008)
 • Bản cáo bạch Tổng Công ty VINACONEX niêm yết trên TTGDCK Hà Nội (27/08/2008)
 • Thông báo lưu ký chứng khoán (22/08/2008)
 • Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu (25/08/2008)
 • Công văn chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty VINACONEX (05/08/2008)
 • Thông báo nhận cổ tức (15/07/2008)
 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông (09/07/2008)
 • Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty quý III năm 2008 (04/07/2008)
 • Thông báo địa chỉ liên hệ ban Đối Ngoại - Pháp Chế (01/07/2008)
 • Trung tâm GDCKHN thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (17/06/2008)
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.