• Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2022 của Tổng công ty Vinaconex (29/04/2022)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2022 (29/04/2022)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) (31/03/2022)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) (31/03/2022)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2021 của Tổng công ty Vinaconex (28/01/2022)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2021 (28/01/2022)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2021 của Tổng công ty Vinaconex (29/10/2021)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2021 (29/10/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 (02/09/2021)
 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 (02/09/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2021)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2021 (30/07/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021 của Tổng công ty Vinaconex (29/04/2021)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2021 (29/04/2021)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) (31/03/2021)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) (31/03/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020 của Tổng công ty Vinaconex (30/01/2021)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2020 (30/01/2021)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020 của Tổng công ty Vinaconex (22/10/2020)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2020 (22/10/2020)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 (29/08/2020)
 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 (21/08/2020)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2020)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2020 (30/07/2020)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 của Tổng công ty Vinaconex (29/04/2020)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2020 (29/04/2020)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) (31/03/2020)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) (30/03/2020)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019 của Tổng công ty Vinaconex (21/01/2020)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2019 (21/01/2020)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019 của Tổng công ty Vinaconex (30/10/2019)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2019 (30/10/2019)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 (28/08/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 của Tổng công ty Vinaconex (29/07/2019)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2019 (29/07/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019 của Tổng công ty Vinaconex (26/04/2019)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2019 (26/04/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) (28/03/2019)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán) (11/03/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018 của Tổng công ty Vinaconex (29/01/2019)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2018 (29/01/2019)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 của Tổng công ty Vinaconex (29/10/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2018 (29/10/2018)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 (29/08/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 của Tổng công ty Vinaconex (30/07/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2018 (30/07/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 của Tổng công ty Vinaconex (26/04/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2018 (26/04/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) (30/03/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) (30/03/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 của Tổng công ty Vinaconex (29/01/2018)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2017 (29/01/2018)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017 của Tổng công ty Vinaconex (30/10/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2017 (30/10/2017)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 (30/08/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2017 của Tổng công ty Vinaconex (28/07/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2017 (28/07/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 của Tổng công ty Vinaconex (28/04/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2017 (28/04/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) (29/03/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán) (29/03/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2016 (25/01/2017)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2016 của Tổng công ty Vinaconex (25/01/2017)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2016 (28/10/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016 của Tổng công ty Vinaconex (28/10/2016)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016 (26/08/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016 của Tổng công ty Vinaconex (29/07/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2016 (29/07/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 của Tổng công ty Vinaconex (28/04/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2016 (28/04/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) (30/03/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) (30/03/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015 của Tổng công ty Vinaconex (20/01/2016)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2015 (20/01/2016)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015 của Tổng công ty Vinaconex (16/11/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2015 (16/11/2015)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2015 đã được soát xét (29/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2015 (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2015 (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014 của Tổng công ty Vinaconex (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2014 (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2014 (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014 đã được soát xét (29/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2014 (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2014 (15/05/2014)
 • Giải trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính 2013 trước và sau kiểm toán (07/04/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2013 (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2013 (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty (29/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II/2013 (14/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2013 (14/05/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012 của Tổng công ty Vinaconex (18/02/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2012 (18/02/2013)
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế Quý III/2012 (20/11/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2012 (12/11/2012)
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 và các giải trình (30/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2012 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2012 (01/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I củaTổng công ty VINACONEX (19/05/2012)
 • Báo cáo tài chính quý I/2012 của Công ty mẹ Vinaconex (25/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 (10/04/2012)
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (06/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV /2011 (20/02/2012)
 • Báo cáo tài chính Quý IV/2011 Công ty mẹ (02/02/2012)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV/2011 (20/01/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2011 của Tổng công ty Vinaconex (21/11/2011)
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (25/10/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 (29/08/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2011 (19/08/2011)
 • Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2011 (16/08/2011)
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (24/07/2011)
 • Văn bản của Vinaconex giải trình về việc lợi nhuận Quý I/2011 chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận quý I/2010 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của VINACONEX năm 2011 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính Quý 1 Công ty Mẹ VINACONEX năm 2011 (25/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2010 của Tổng công ty CP VINACONEX (đã kiểm toán) (09/04/2011)
 • Báo cáo tài chính 2010 của Công ty mẹ VINACONEX (đã kiểm toán) (07/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2010 của Vinaconex (21/02/2011)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (25/01/2011)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 3 năm 2010 chưa kiểm toán (30/11/2010)
 • Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2010 của Công ty mẹ Vinaconex (25/10/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2 quý đầu năm 2010 đã soát xét (30/08/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2010 của Vinaconex (19/08/2010)
 • Báo cáo tài chính soát xét quý II/2010 của Công ty mẹ Vinaconex (17/08/2010)
 • Báo cáo tài chính quý II/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (27/07/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010 của Vinaconex (10/05/2010)
 • Báo cáo tài chính quý I/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (28/04/2010)
 • Văn bản Vinaconex gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý I năm 2010 (26/04/2010)
 • Công bố thông tin một số nội dung liên quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 được kiểm toán (19/04/2010)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Vinaconex (12/04/2010)
 • Thông báo về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Vinaconex (03/02/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2009 của Vinaconex (02/02/2010)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2009 của Công ty Mẹ Vinaconex (22/01/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2009 và 9 tháng đầu năm 2009 của Vinaconex (26/10/2009)
 • Báo cáo tài chính Quý III-2009 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009 của Công ty mẹ Vinaconex (21/10/2009)
 • Thông tin thêm về KQ SXKD trong Báo cáo tài chính hợp nhất Vinaconex (08/08/2009)
 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II-2009 của Vinaconex (06/08/2009)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng Công ty Vinaconex quý I năm 2009 (28/04/2009)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2008 (11/04/2009)
 • Thông báo về việc thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của Công ty mẹ VINACONEX (17/12/2008)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2008 của Vinaconex (16/02/2009)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty quý III năm 2008 (21/10/2008)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2008 (14/08/2008)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2005-2007 (18/03/2009)
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.