• Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
 • Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
 • Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
 • Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/03/2020)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty (28/06/2019)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/06/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/06/2019)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX (15/06/2019)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (29/05/2019)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/03/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty (11/01/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (28/12/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX (28/12/2018)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/03/2015)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
 • Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng công ty (21/04/2012)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VINACONEX (11/04/2012)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (13/12/2011)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (30/11/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (01/11/2011)
 • Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (24/09/2011)
 • Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (23/09/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (14/09/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (12/08/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (29/04/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (20/04/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (25/03/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Vinaconex năm 2010 (07/05/2010)
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010 gửi cổ đông (16/04/2010)
 • Công bố thông tin về Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (06/05/2009)
 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Vinaconex (29/04/2009)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (21/02/2009)
 • Biên Bản họp & Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2008 (30/06/2008)
 • Thông báo kết quả Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2008 (27/06/2008)
 • Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 24/6/2008 (11/06/2008)
 • Thông báo Thay đổi người đại diện và chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông bất thường về bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty (11/06/2008)
 • Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 (11/06/2008)
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.