Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ Văn bản số 3329/UBCK-QLCB ngày 28/5/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...