Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần chưa được mua hết của Công ty CP Vinasinco - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần chưa được mua hết của Công ty CP Vinasinco

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 14/9/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX (MCK: VCG) đã ban hành Quyết định số 886/2022/QĐ-HĐQT về việc mua 2.865.000 cổ phần chưa được mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam (VINASINCO).

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2441/2022/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

 

 

Loading...