Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX,

 
Ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX (MCK: VCG) đã ban hành Nghị quyết số 04
/2024/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1483
/2024/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.
 
Trân trọng,
 
Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...