Information Disclosure regarding the amendment of Business Registration Certificate (the 12th Amendment) - Trang chủ | V...

EN

GENERAL INFORMATION

Information Disclosure regarding the amendment of Business Registration Certificate (the 12th Amendment)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 12
 ngày 07/7/2023.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2730/2023/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...