Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 12/8/2022, Tổng công ty nhận được công văn số 8796/VSD-ĐK.NV đề ngày 11/8/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2115/2022/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

 

Loading...