Information disclosure of the amended Certificate of Securities Registration due to registration of securities addition...

EN

GENERAL INFORMATION

Information disclosure of the amended Certificate of Securities Registration due to registration of securities addition

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 25/7/2022, Tổng công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đề ngày 24/7/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX 
kính gửi các cổ đông công văn số  2936/2023/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...