Công bố thông tin Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) - Trang chủ | Vinacon...

EN

GENERAL INFORMATION

Công bố thông tin Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 16/8/2022, Tổng công ty nhận được Quyết định số 557/QD-SGDHCM đề ngày 15/8/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) về việc thay đổi đăng ký niêm yết. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2145/2022/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

Loading...