Information disclosure of the Decision on change of listing registration of the Ho Chi Minh City Stock Exchange. Ho Chi...

EN

GENERAL INFORMATION

Information disclosure of the Decision on change of listing registration of the Ho Chi Minh City Stock Exchange. Ho Chi Minh City (HOSE)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 26/7/2023, Tổng công ty nhận được Quyết định số 400/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) về việc thay đổi đăng ký niêm yết. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX 
kính gửi các cổ đông Công văn số 2956/2023/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...