Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Báo cáo quản trị công ty năm 2022.
 
Trân trọng,
Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...