Report on corporate governance in the first 6 months of 2023 - Trang chủ | Vinaconex

EN

GENERAL INFORMATION

Report on corporate governance in the first 6 months of 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng Công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.
Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...