Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VINACONEX năm 2009 - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VINACONEX năm 2009

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty VINACONEX

 

Tổng Công ty CP VINACONEX xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thư mời tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty năm 2009, được tổ chức vào ngày 24/04/2009.

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Tổng Công ty VINACONEX hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Hội nghị.

Trân trọng,

Tổng Công ty CP VINACONEX

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2009

2. Chương trình ĐHĐCĐ 2009

3. Thư xác nhận tham dự của cổ đông

4. Giấy ủy quyền

5. Quy chế đại hội 

6. Tờ trình phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT Vinaconex

7. Giấy đề cử HĐQT

8. Mẫu sơ yếu lý lịch

9. Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Vinaconex 08-09

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 08 của Vinaconex

11. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch năm 2009

12. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng năm 2009

13. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

14. Báo cáo tài chính kiểm toán khối văn phòng và hợp nhất năm 2008 của Vinaconex

15. Báo cáo của Hội đồng quản trị Vinaconex năm 2008

16. Báo cáo của Ban Kiểm soát Vinaconex năm 2008

17. Tờ trình lựa chọn kiểm toán cho báo cáo tài chính của Vinaconex năm 2009

Loading...