Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 26/7/2022, Tổng công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đề ngày 24/7/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2936/2023/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...