Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng Công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.


Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...