Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty - Trang chủ | Vinaconex

VN

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Ngày 21/4/2022, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họpNghị quyết 
của Đại hội.
Trân trọng,
Tổng công ty CP VINACONEX

 

Loading...