Thư gửi Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX và Thông báo kết quả cuộc họp hội ý của HĐQT VINACONEX về phương án phát hành...

VN

THÔNG TIN CHUNG

Thư gửi Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX và Thông báo kết quả cuộc họp hội ý của HĐQT VINACONEX về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, Tổng công ty VINACONEX trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Thư về việc phát hành tăng vốn điều lệ Thông báo kết quả cuộc họp hội ý của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 14/11/2008về vấn đề này. 

Tổng công ty VINACONEX trân trọng thông báo.

Bộ phận Quan hệ cổ đông

Ban Đối ngoại – Pháp chế

TỔNG CÔNG TY VINACONEX

Loading...