Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Căn cứ Văn bản số 3072/UBCK-QLCB ngày 25/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty CP VINACONEX trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...