Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX,

Ngày 08/5/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX (MCK: VCG) đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT  về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 1650/2023/CV-PC  công bố thông tin về nội dung nêu trên.
 
Trân trọng,
 
Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...