Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/8/2022.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2012/2022/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 

Loading...