Công bố thông tin về việc Công ty CP Vinaconsult không còn là công ty con của VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin về việc Công ty CP Vinaconsult không còn là công ty con của VINACONEX

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 02/6/2023, VINACONEX đã hoàn thành việc bán 506.000 cổ phần của Tổng công ty tại CTCP Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Vinaconsult). Sau khi bán, VINACONEX còn sở hữu 55.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ của Vinaconsult. Theo đó, Công ty CP Vinaconsult không còn là công ty con của VINACONEX kể từ ngày 02/6/2023.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 2058/2023/CV-PC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...