Công bố thông tin bất thường của Tổng Công ty VINACONEX - Trang chủ | Vinaconex

VN

THÔNG TIN CHUNG

Công bố thông tin bất thường của Tổng Công ty VINACONEX

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX

Liên quan đến các ý kiến của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty mẹ, Tổng Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông giải trình của Vinaconex cho các vấn đề có liên quan.

Trân trọng,

Tổng Công ty CP VINACONEX

Loading...