Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Trang chủ | Vinaconex

VN

Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng gửi tới các Quý cổ đông các văn bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...