Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Trang chủ | Vinaconex

VN

Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng gửi tới các Quý cổ đông các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023:

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

Loading...