Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Trang chủ | Vinaconex

VN

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Tổng Công ty CP Vinaconex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đó Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số 148/2022/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaconex năm 2022. Cụ thể như sau:
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/02/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 8h sáng ngày 21/4/2022
Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty CP VINACONEX kính gửi các cổ đông  công bố thông tin về nội dung nêu trên.
Trân trọng,
Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...