Khuyến nghị của VINACONEX về việc nhận Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Trang chủ | Vinaconex

VN

Khuyến nghị của VINACONEX về việc nhận Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Ngày 31/3/2022, Tổng công ty CP VINACONEX đã gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng phương thức bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 22/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho VINACONEX.
Tuy nhiên, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời (danh sách cổ đông chưa nhận được thư và lý do như ở link này), chủ yếu là do cổ đông đã đăng ký địa chỉ nhận thư không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, một số cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.
Để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ VINACONEX, Tổng công ty xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông của VINACONEX (Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn) để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.
- Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.
Trân trọng./.
(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, VINACONEX đã đăng tải trên website của VINACONEX - mục Quan hệ cổ đông - và đăng báo Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội). 

 

Loading...