Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Trang chủ | Vinaconex

VN

Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX
Tổng công ty CP Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn số 0748/2022/CV-PC ngày 31/3/2022 của VINACONEX công bố thông tin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 
Trân trọng,
Tổng công ty CP VINACONEX
Loading...