Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Ngày 01/06/2020
Số lần xem: 15338

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX như sau:

 • Tổ chức phát hành:               Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Trụ sở chính:                         Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại:                             (84-24) 6284 9234
 • Fax:                                       (84-24) 6284 9208
 • Tên chứng khoán:                 Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Mã chứng khoán:                  VCG
 • Mệnh giá:                              10,000 đồng
 • Sàn giao dịch:                       HNX
 • Loại chứng khoán:                Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng:       12/6/2020
 • Lý do và mục đích:                Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 29/6/2020 (Thứ 2)
 • Địa điểm thực hiện dự kiến:  Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Nội dung họp:
 • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ  đông;
 • Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
 • Tờ trình của Hội đồng về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ chức và bầu bổ sung kiểm soát viên;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh;
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty;
 • Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: http://vsd.vn/22-p4c23-68784/149/VCG-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020.htm)

Trân trọng,


Các tin khác:
» Công bố thông tin về việc Công ty CPXD Đà Nẵng không còn là công ty con của VINACONEX (10/05/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty CPXD Đà Nẵng (06/05/2021)
» Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự người nội bộ (28/04/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (26/04/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VCC) (14/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (06/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (01/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VHD) (24/03/2021)
» Công bố thông tin về việc VINAHUD không còn là công ty con của VINACONEX (23/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VCTD (23/03/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VHD) (12/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Vinahud (12/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (27/02/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (27/02/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (24/02/2021)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.