Vinaconex Logo
   
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012
Đăng ngày 31/10/2012 lúc 10:41:06
Cập nhật ngày 30/10/2013 lúc 14:28:09
Số lần xem: 19726

 Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex; Quyết định số: 0546/2012/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên và Quyết định số: 0547/2012/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy định khen thưởng “Người Lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên. Để thực hiện tốt công tác Thi đua Khen thưởng năm 2012, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng công ty yêu cầu Hội đồng TĐKT và Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cần lưu ý một số điểm sau:

I.  CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

-  Nghị định số: 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Voinacnex;

- Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tông công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0546/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;

- Quy định khen thưởng “Người Lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tông công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0547/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;

         Tổng công ty đã upload toàn bộ các các tài liệu nêu trên lên trang web của Tổng công ty tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn/thidua để các đơn vị biết, truy cập và tải về để có cơ sở triển khai thực hiện.

II. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012:

Căn cứ vào:

- Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số: 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số: 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng   10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;

- Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tông công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0546/2012/QĐ-HĐQT ngày 26    tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;

- Quy định khen thưởng “Người Lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0547/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;

         Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bình xét các danh hiệu thi đua và báo cáo đề nghị khen thưởng thường niên năm 2012 về Tổng công ty theo các nội dung sau đây:

A. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG CỜ THI ĐUA VÀ CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM 2012:

Các hình thức khen thưởng:

-     Cờ thi đua của Chính phủ;

-    Chiến sỹ thi đua toàn quốc ( gửi kèm bản sao giấy chứng nhận CSTĐ ngành Xây dựng 02 lần liên tục ngay trước năm đề nghị).

-     Cờ thi đua của Ngành Xây dựng;

Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn khen thưởng cờ thi đua được quy định tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đã được giới thiệu ở trong Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “CSTĐTQ” và tập thể được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của ngành Xây dựng, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm đĩa mềm (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách (đến tháng 11 của năm đề nghị) đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu số 4 đính kèm) (đối với tập thể được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của ngành Xây dựng hoặc Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng được đề nghị tặng CSTĐTQ);

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 08 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

 6) Biểu chấm điểm (cờ thi đua Chính phủ, cờ thi đua Bộ XD) theo phụ lục 1 và phụ lục 2 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty;

7) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Cờ thi đua của Chính phủ).

8) Số lượng: 05 bộ (bản chính);

Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 05/11/2012 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Arial” cỡ chữ 11 và thực hiện biểu mẫu trong “Word”, gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

B. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2012:

1. Đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty; các công ty liên kết của Tổng công ty mà Tổng công ty có tham gia góp vốn điều lệ và các công ty có sử dụng thương hiệu của Vinaconex:

a. Lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân.

-     Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

-    Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng ( gửi kèm bản sao giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đã được giới thiệu ở trong Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty); kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhântập thể được đề nghị khen thưởng Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gửi kèm đĩa mềm) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo Biểu mẫu số 08 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2012 (theo Biểu mẫu mẫu số 09 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

6) Số lượng: 02 bộ (bản chính).

b. Lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Tổng công ty khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến;

-    Chiến sỹ thi đua cơ sở;

-     Tập thể Lao động tiên tiến;

-     Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân; 

-     Cờ truyền thống của Tổng công ty; 

-     Khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012;

-     Khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” năm 2012.

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex, (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên ban hành kèm theo Quyết định số 0546/2012/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex và (iv) Quy định khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên ban hành kèm theo Quyết định số 0547/2012/QĐ – HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex.

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty ; Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên; Quy định khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng (i) Lao động tiên tiến, (ii) Chiến sỹ thi đua cơ sở, (iii) Tập thể Lao động tiên tiến và (iv) Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân:

1) Tờ trình (văn bản) đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng Thi đua của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhântập thể được đề nghị khen thưởng các Danh hiệu: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Tập thể lao động tiên tiến và hình thức khen thưởng: Giấy khen của Tổng công ty, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2012 (theo Biểu mẫu mẫu số 09 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

5) Số lượng: 01 bộ (bản chính).

(Cờ truyền thống của Tổng công ty tặng thưởng cho các đơn vị thành viên hạch toán độc lập có kỷ niệm ngày thành lập vào các năm chẵn, năm tròn (5 năm, 10 năm, 15 năm, …), hồ sơ gồm: Tờ trình (văn bản) đề nghị tặng thưởng của đơn vị và Bản báo cáo thành tích trong những năm đề nghị của đơn vị).

+ Đối với hình thức khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012:

1) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012 (theo Mẫu 01 đính kèm) kèm theo Biểu chấm điểm đối với các đơn vị, cá nhân đề nghị khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu (theo các phụ lục 01, 02, 03 của Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” đính kèm);

2) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex  tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” (theo Mẫu 02 đính kèm);

3) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” năm 2012:

1) Phiếu giới thiệu cá nhân đề nghị xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên (theo mẫu số 5 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

2) Báo cáo đánh giá thành tích đối với cá nhân được đề nghị xét thưởng xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 6 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

3) Biểu chấm điểm đối với cá nhân được đề nghị đề nghị xét thưởng xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 7 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

4) Biên bản họp bình xét của đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng trong đó có từ ít nhất từ 60% cán bộ nhân viên đơn vị trở lên cho ý kiến đồng ý với việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét thưởng (theo mẫu số 8 đính kèm);

2. Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty:

Hồ sơ và nội dung báo cáo như của các đơn vị hạch toán độc lập, riêng danh sách Lao động tiên tiến báo cáo đầy đủ như khối các Phòng Ban Tổng công ty.

3. Đối với các Ban chức năng, Văn phòng của Tổng công ty:

a.  Lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng khen:

Các hình thức và danh hiệu khen thưởng:

-    Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân.

-    Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng (Chỉ xét quy mô các Ban chức năng, không xét đến các phòng, tổ, đội trong Ban chức năng).

-    Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (gửi kèm bản sao giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đã được giới thiệu ở trong Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex..

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

1) Tờ trình (văn bản) đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu số 10 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

2) Biên bản họp xét thi đua của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhântập thể được đề nghị khen thưởng Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gửi kèm đĩa mềm) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Số lượng: 01 bộ (bản chính).

b.  Lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Tổng công ty khen:

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến.

-     Chiến sỹ thi đua cơ sở.

-     Tập thể Lao động tiên tiến.

-     Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân.   

-     Khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012.

-     Khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” năm 2012.

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP Vinaconex được ban hành kèm theo Quyết định số 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex , (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0546/2012/QĐ-HĐQT  ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex và (iv) Quy định khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên ban hành kèm theo Quyết định số 0547/2012/QĐ – HĐQT ngày 26/10/201 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex .

Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty ; Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” thường niên; Quy định khen thưởng “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng (i) Lao động tiên tiến, (ii) Chiến sỹ thi đua cơ sở, (iii) Tập thể Lao động tiên tiến và (iv) Giấy khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân:

1) Tờ trình (văn bản) đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng Thi đua của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhântập thể được đề nghị khen thưởng các Danh hiệu: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở; Tập thể lao động tiên tiến và hình thức khen thưởng: Giấy khen của Tổng công ty, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2012 (theo Biểu mẫu mẫu số 10 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

5) Số lượng: 01 bộ (bản chính).

 

+ Đối với hình thức khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012:

1) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012 (theo Mẫu 01 đính kèm) kèm theo Biểu chấm điểm đối với các đơn vị, cá nhân đề nghị khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu”, và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” (theo các phụ lục 01, 02, 03 của Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” đính kèm);

2) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex  tiêu biểu”, “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu” năm 2012 (theo Mẫu 02 đính kèm).

3) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3 đính kèm);

+ Đối với hình thức khen thưởng “Người lao động VINACONEX tiêu biểu” năm 2012:

1) Phiếu giới thiệu cá nhân đề nghị xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên (theo mẫu số 5 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

2) Báo cáo đánh giá thành tích đối với cá nhân được đề nghị xét thưởng xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 6 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

3) Biểu chấm điểm đối với cá nhân được đề nghị đề nghị xét thưởng xét “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” thường niên của các đơn vị (theo mẫu số 7 đính kèm) do lãnh đạo đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng ký;

4) Biên bản họp bình xét của đơn vị có cá nhân được đề nghị xét thưởng trong đó có từ ít nhất từ 60% cán bộ nhân viên đơn vị trở lên cho ý kiến đồng ý với việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét thưởng (theo mẫu số 8 đính kèm);

Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 10/12/2012 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Arial” cỡ chữ 11 và thực hiện biểu mẫu trong “Word”,  gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com)

C. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CAO: Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các hình thức và Tiêu chuẩn khen thưởng cao: Theo quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số: 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex ban hành kèm theo Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex như sau:

Hồ sơ:  Hồ sơ gồm có:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 01 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị  (theo Biểu mẫu số 09 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

 

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 02 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty );

3) Báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) gửi kèm đĩa mềm (theo mẫu số 03 & số 04 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách tới năm đề nghị đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu số 4 đính kèm) (đối với tập thể và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng được đề nghị khen thưởng);

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 8 của phụ lục đính kèm Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty);

6) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với tập thể và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị).

7) Số lượng: 05 bộ (bản chính).

Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 01 /03/2013 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Arial” cỡ chữ 11 và thực hiện biểu mẫu trong “Word”,  gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần phối hợp với Văn phòng Tổng công ty để được hỗ trợ, giúp đỡ theo đầu mối sau đây:

-        Đ/c Nguyễn Đăng Tế – Phó Chánh Văn phòng TCT

-        ĐTDĐ: 0983054245

Ghi chú:

- Trong một năm, không trình hai hình thức khen thưởng từ cấp Bộ trở lên cho một đối tượng, trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất. Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'', thì sau 2 năm được tặng ''Bằng khen Thủ tướng Chính phủ'' mới đề nghị xét tặng Huân chương. 

   - Sau thời gian được quy định trên đây, đơn vị nào không nộp hồ sơ khen thưởng, Tổng công ty sẽ không xét thi đua cho đơn vị đó.

- Văn phòng đã upload toàn bộ các hướng dẫn thi đua, quy chế và các quy định về thi đua khen thưởng, các biểu mẫu báo cáo có liên quan lên trang web của Tổng công ty. Các đơn vị có thể truy cập tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn/thidua

Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn các đơn vị để chỉ đạo tốt việc tổng kết, xét chọn đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và báo cáo về Tổng công ty đúng thời gian quy định.   

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Các thành viên HĐTĐKT TCT (để biết);

- Công đoàn TCT (để phối hợp);

- Lưu: VP.

TỔNG CÔNG TY C.P VINACONEX

                CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

            Nguyễn Thành Phương

                                                                                   

                                                                                                

 

 

 


Các tin khác:
» Kế hoạch TĐKT năm 2018 và Hướng dẫn TĐKT năm 2017 của TCT (19/10/2017)
» Quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty 2016 (10/02/2017)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2015 (27/10/2014)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2011 (19/10/2011)
» Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010 (25/01/2011)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2010 (18/10/2010)
 
Tổng số truy cập: 94028497
Hôm nay: 18008
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.