Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
Ngày 22/03/2017
Số lần xem: 64311

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VINACONEX như sau:

 • Tổ chức phát hành:              Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Trụ sở chính:                       Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại:                           (84-4) 6284 9234
 • Fax:                                    (84-4) 6284 9208
 • Tên chứng khoán:                Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 • Mã chứng khoán:                 VCG
 • Mệnh giá:                            10,000 đồng
 • Sàn giao dịch:                      HNX
 • Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng:      04/4/2016
 • Lý do và mục đích:               Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 20/4/2016 (Thứ 5)
 • Địa điểm thực hiện dự kiến:  Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán.

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

+ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt  động của HĐQT, TGĐ.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng kiểm soát viên.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS của Tổng Công ty năm 2016 và phương án năm 2017.

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng Công ty năm 2017.

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016.

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016.

+ Báo cáo của BKS đánh giá hoạt  động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGĐ giai đoạn 2012 - 2016.

+ Định hướng chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2017 - 2022.

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX

 


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.