Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX
Ngày 10/04/2013
Số lần xem: 118594

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:  Bắt đầu từ 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2013 (thứ Năm)

2.   Địa điểm:         Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                           34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:  Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 16h00 ngày 23/04/2013 (thứ Ba).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX

Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849234 (Máy lẻ: 2744); Fax: (04) 62849208; Email: doingoai.phapche@gmail.com.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

 2. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cđông thường niên 2013

 5. Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

 6. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

 7. Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGĐ năm 2012

 8. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

 9. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

 10. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013

 11. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, bản so sánh kèm theo tờ trình, và bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

 12. Tờ trình về phương án tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Ph

 13. Tờ trình vĐán tái cấu trúc vốn để tham gia Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty của ADBbản Đề án

 14. Báo cáo của HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT theo Thông tư 121/2012/TT-BTC

 15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

II. Danh sách cổ đông không nhận được thư mời họp

 


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty (22/04/2022)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/04/2022)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VINACONEX (31/03/2022)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (31/03/2022)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (04/03/2022)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/02/2022)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty (28/04/2021)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/2021)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX (06/04/2021)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty (29/06/2020)
» Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (26/06/2020)
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (17/06/2020)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX (17/06/2020)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (01/06/2020)
» Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2020 (03/06/2020)
» Thông báo về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (22/05/2020)
» Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/04/2020)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2022 VINACONEX JSC. All rights reserved.