Vinaconex Logo
   
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2015
Ngày 27/10/2014 - 15:53:09
Số lần xem: 27208

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015

(Ban hành kèm theo văn bản số 2063/2015/VC-VP, ngày 30 tháng 9 năm 2015

của Tổng công ty cổ phần VINACONEX)

 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo: tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Trên cơ sở đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, các đơn vị tổ chức tiến hành bình xét, lập Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng các Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó cần lưu ý một số điểm sau đây:

I. Nguyên tắc khen thưởng

1. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

2. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

3. Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước.

II. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

2. Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được phong tặng sau năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ lần thứ hai.

III. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng”

  1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngay trước năm đề nghị, thành tích lập được có ảnh hướng tốt trong phạm vi toàn Ngành.
  2. Tỷ lệ bình bầu: Không quá 30% trong tổng số cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

IV. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng.

2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét, công nhận.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Tỷ lệ bầu không quá 15% trong tổng số cán bộ, viên chức, người lao động đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến.

V. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

c) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

2. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

3. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

4. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

5. Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái).

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

7. Danh hiệu Lao động tiên tiến: Tỷ lệ bầu không quá 80% tổng số cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

VI. “Huân chương Lao động” hạng nhất

1. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

2. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Mục này;

b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và được cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương công nhận.

Công nhân có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

3. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

VII. “Huân chương Lao động” hạng nhì

1. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành.

2. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Mục này;

b) Có phát minh, sáng chế, sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và được cấp bộ công nhận.

Công nhân có 05 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

3 “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành;

b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành.

VIII. “Huân chương Lao động” hạng ba

1. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

b) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành.

2. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc b Khoản 1 Mục này;

b) Có sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả và được cấp Tổng công ty công nhận.

Công nhân có 03 sáng kiến mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

3. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành;

b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành.

IX. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành;

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cấp Tổng công ty;

b) Công nhân có từ 02 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

3. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành;

c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành.

X. Bằng khen cấp bộ, ngành:

1. Bằng khen cấp bộ, ngành để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, phát động hàng năm;

b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành;

c) 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

d. Bằng khen cấp bộ cho các cá nhân: Tỷ lệ bầu không quá 30% trong tổng số CBCNV, lao động đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

2. Bằng khen cấp bộ, ngành để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành;

c) 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.”

d. Đối với tập thể đề nghị xét Bằng khen của Bộ trưởng phải có 02 năm liên tục đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc ngay trước năm đề nghị.

(Các Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng khác thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 và số 32/2009/QH12, và Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty đã ban hành kèm theo Quyết định số: 0545-0546-0547/2012/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex ).

XI. Hồ sơ và thời gian nộp Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

1. Đối với Cờ thi đua:

Các đơn vị có đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Xây dựng, đối chiếu tiêu chuẩn, thành tích đạt được, đề nghị xét khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của đơn vị;

- Báo cáo thành tích của đơn vị được đề nghị khen thưởng (Trong báo cáo thành tích phải kê khai rõ những nội dung như: Ghi rõ tỷ lệ % vốn Nhà nước tại thời điểm trình đề nghị khen thưởng; Tổng giá tri và lợi nhuận thực hiện; Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; Tỷ lệ % về số nộp ngân sách Nhà nước so với năm trước; Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật và nộp đúng thời hạn);

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách trong năm; Xác nhận đóng BHXH cho người lao động theo quy định của Pháp luật;

- Hiệp y của chính quyền nơi đơn vị đặt trụ sở;

- Số lượng: 04 (bốn) bộ hồ sơ bản chính đối với Cờ Thi đua Chính phủ và 02 (hai) bộ đối với Cờ Thi đua Bộ Xây dựng.

Thời gian trình hồ sơ: Trước ngày 10/11/2015.

2. Đối với khen thưởng cấp Bộ và cấp Tổng công ty

+ Đối với tập thể:

- Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ Xây dựng;

- Tập thể Lao động tiên tiến, “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu”, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu”, Giấy khen Tổng công ty;

+ Đối với cá nhân:

- Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng, Bằng khen Bộ Xây dựng;

- Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu”, “Người lao động Vinaconex tiêu biểu”, Giấy khen Tổng công ty; 

Hồ sơ Khen thưởng cấp Bộ và cấp Tổng công ty gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của đơn vị;

- Báo cáo thành tích của tập thể, của cá nhân được đề nghị khen thưởng (đối với doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % vốn Nhà nước tại thời điểm trình đề nghị khen thưởng);

- Báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực (đối với trường hợp trình danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng”); 

- Xác nhận thuế đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước khi trình khen thưởng cho tập thể, Thủ trưởng đơn vị;

- Số lượng: 02 bộ (bản chính) đối với khen thưởng cấp Bộ và 01 bộ đối với khen thưởng cấp Tổng công ty.

Thời gian trình hồ sơ: Trước ngày 10/12/2015.

3. Khen thưởng cấp Nhà nước

Danh hiệu thi đua và hình thức Khen thưởng cấp Nhà nước bao gồm: Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương các loại và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của đơn vị;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (Trong báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân là lãnh đạo đơn vị phải kê khai rõ những nội dung như: Ghi rõ tỷ lệ % vốn Nhà nước tại thời điểm trình đề nghị khen thưởng; Tổng giá tri và lợi nhuận thực hiện; Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; Tỷ lệ % về số nộp ngân sách Nhà nước so với năm trước; Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật và nộp đúng thời hạn);

- Báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực (đối với trường hợp trình danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”);

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách trong năm; Xác nhận đóng BHXH cho người lao động theo quy định của Pháp luật khi trình khen thưởng cho tập thể, Thủ trưởng đơn vị;

- Hiệp y của chính quyền nơi đơn vị đặt trụ sở đối với khen thưởng tập thể và Thủ trưởng đơn vị;

- Số lượng: 05 bộ (bản chính).

Thời gian trình hồ sơ: Trước ngày 10/03/2016.

XII. Một số nội dung khác

-Trong năm, đề nghị khen thưởng thường xuyên cho tập thể, cá nhân chỉ được xét tặng một hình thức: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương các loại. Do vậy đơn vị cơ sở lưu ý khi thấy đủ tiêu chuẩn và thành tích xứng đáng ở hình thức nào thì trình đúng hình thức khen thưởng đó, tránh trường hợp đơn vị trình cùng lúc các hình thức khen thưởng nêu trên.

- Để thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng, các đơn vị chú ý việc thiết lập Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng sáng kiến theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng, yêu cầu các cá nhân được xét khen thưởng viết Báo cáo sáng kiến và Hội đồng cấp cơ sở duyệt, tránh tình trạng phải chỉnh sửa hồ sơ xét khen thưởng nhiều lần khi trình tại Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, đảm bảo đúng tiến độ theo hướng dẫn này.

- Thời hạn trình hồ sơ đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng: Đơn vị nào không có đủ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tổng công ty sẽ không xét thi đua khen thưởng cho đơn vị đó.

Đối với các đơn vị không đủ hoặc chưa đủ tiêu chuẩn mà đã có đăng ký thi đua khen thưởng đầu năm 2015 thì gửi văn bản nêu rõ lý do và không đề xuất khen thưởng cùng thời gian trình hồ sơ đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Các đơn vị gửi file mềm Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm 2015 theo đúng thời gian, bình chọn, xét đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị cần thông tin, trao đổi, liên hệ với ông Nguyễn Xuân Thùy - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, điện thoại: 04. 62849254, email: thuynx@vinaconex.com.vn.

Ghi chú: Trong trường hợp có những quy định mới của các cơ quan cấp trên, Thường trực Thi đua khen thưởng Tổng công ty sẽ có hướng dẫn bổ sung cho các đơn vị nhằm đảm bảo việc cập nhật và tuân thủ các quy định mới nhất.


Các tin khác:
» Kế hoạch TĐKT năm 2018 và Hướng dẫn TĐKT năm 2017 của TCT (19/10/2017)
» Quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty 2016 (10/02/2017)
» HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012 (31/10/2012)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2011 (19/10/2011)
» Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010 (25/01/2011)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2010 (18/10/2010)
 
Tổng số truy cập: 94729271
Hôm nay: 25007
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.