Vinaconex Logo
   
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2010
Đăng ngày 18/10/2010 lúc 14:22:39
Cập nhật ngày 29/12/2010 lúc 13:41:02
Số lần xem: 19980

 Tải xuống hướng dẫn này dưới dạng Word

>> Các quy định và biểu mẫu báo cáo liên quan

 I.          CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Ngày 15/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ - CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 (thay thế Nghị định số Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ  quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng).

         Ngày 13/10/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQ ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX và Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQ ban hành Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên.

         Tổng công ty gửi kèm theo đây các nội dung của các tài liệu nêu trên để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện.

II.        HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2010:

Căn cứ vào:

-           Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

-           Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-           Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-           Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (“Quy chế 34”);

-           Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX;

-           Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQT ban hành Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên

         Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bình xét các danh hiệu thi đua và báo cáo đề nghị khen thưởng thường niên năm 2010 về Tổng công ty theo các nội dung sau đây:

A.        ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG KHEN THƯỞNG CỜ THI ĐUA VÀ DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM 2010:

·         Các hình thức khen thưởng:

-     Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ;

-     Chiến sỹ thi đua toàn quốc (Phô tô gửi kèm giấy chứng nhận CSTĐ ngành Xây dựng 02 lần liên tục ngay trước năm đề nghị).

-     Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng;

-     Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội.

·         Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn khen thưởng cờ thi đua được quy định tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

·         Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B);

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

3) Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký  và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách (đến tháng 11 của năm đề nghị) đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (theo biểu mẫu số 4) (đối với Cờ thi của Chính phủ và Bộ);

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 5); và

6) Biểu chấm điểm đề nghị xét cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Xây dựng (theo phụ lục số 5 của Quy chế 34);

7) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quôc và Cờ thi đua chính phủ)

·         Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 05 /11/2010 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

B.        ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2010:

1.         Đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Tổng công ty:

a.         Lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng khen:

·         Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân.

-     Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng.

-     Cá nhân Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (Phô tô gửi kèm giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

·         Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

·         Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B);

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

3) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 – Biểu mẫu số 6, 7);

4) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo Biểu mẫu số 5);

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3)

b.        Lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Tổng công ty khen:

·         Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến.

-     Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

-     Tập thể lao động tiên tiến.

-     Tập thể Lao động xuất sắc.

-     Bằng khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân.   

-     Khen thưởng danh hiệu “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu”, “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu” năm 2010, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” năm 2010.

·         Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX và (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.

·         Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định của Tổng công ty như sau:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 2A, 2B);

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

3) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

4) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo Biểu mẫu số 5);

5) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3)

6) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” (theo Mẫu 01)

7) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” (theo Mẫu 02)

2.         Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

Hồ sơ và nội dung báo cáo như của các đơn vị hạch toán độc lập, riêng danh sách Lao động tiên tiến báo cáo đầy đủ như khối các Phòng Ban Tổng công ty.

3.         Đối với các Ban chức năng  Tổng công ty:

a.         Lập danh sách đề nghị Bộ Xây dựng khen:

·         Các hình thức và danh hiệu khen thưởng:

-     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân.

-     Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng.

-     Chiến sỹ thi đua Ngành Xây dựng (Phô tô gửi kèm giấy chứng nhận CSTĐ cơ sở 03 năm liên tục ngay trước năm đề nghị).

·         Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

·         Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

1) Danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 1A, 1B);

2) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 - Biểu mẫu số 6, 7);

3) Biểu báo cáo tổng hợp danh sách cá nhân tập thể các danh hiệu thi đua năm (theo Biểu mẫu số 3)

b.        Lập danh sách đề nghị Tổng công ty khen:

·         Các danh hiệu và hình thức khen thưởng:

-     Lao động tiên tiến.

-     Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

-     Tập thể lao động tiên tiến.

-     Tập thể Lao động xuất sắc.

-     Bằng khen của Tổng công ty cho tập thể và cá nhân.   

-     Khen thưởng danh hiệu “Nhà quản lý giỏi Vinaconex tiêu biểu”, “Doanh nghiệp Vinaconex tiêu biểu” năm 2010, “Đơn vị Vinaconex tiêu biểu” năm 2010.

·         Tiêu chuẩn: Theo quy định tại (i) Quy chế Thi đua Khen thưởng ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, (ii) Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX và (iii) Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” thường niên được ban hành kèm theo Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX.

·         Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định của Tổng công ty như sau:

1) Danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo Biểu mẫu 1A, 1B);

2) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng gửi kèm file mềm (theo mẫu số 2 của Quy chế 34 – Biểu mẫu số 6, 7);

3) Phiếu tham gia bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” (theo Mẫu 01)

4) Danh sách bình chọn khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” (theo Mẫu 02)

Địa chỉ và thời gian gửi hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 15 /12/2010 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com)

C.        ĐỐI VỚI LẬP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG CAO:

·         Các hình thức và Tiêu chuẩn khen thưởng cao: Theo quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ - CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ - BXD ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

·         Hồ sơ:  Hồ sơ gồm có:

1) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị (theo mẫu số 1 của Quy chế 34) kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng của đơn vị;

2) Biên bản họp Hội đồng thi đua của đơn vị (theo mẫu số 2 của Quy chế 34);

3) Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng ký và ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) gửi kèm file mềm (theo mẫu số 1 của Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban thi đua khen thưởng trung ương – Biểu số 5, 6, 7, 8);

4) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách trong năm đề nghị đối với những tập thể có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị (theo biểu mẫu số 4)

5) Biểu các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đơn vị (theo mẫu số 5); và

6) Hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về các mặt hoạt động trên địa bàn (riêng đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, và đối với tập thể và cá nhân là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị)

·         Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 10 /03/2011 (gửi kèm theo 01 USB phông chữ “Unicode” cỡ chữ 11 và gửi file về địa chỉ email: vanphongvinaconex@gmail.com).

Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần phối hợp với Văn phòng Tổng công ty để được hỗ trợ, giúp đỡ theo đầu mối sau đây:

-        Đ/c Nguyễn Trung Thành – Phó chánh Văn phòng TCT

-        ĐTDĐ: 0903253455

Ghi chú:

-     Sau thời gian được quy định trên đây, đơn vị nào không nộp hồ sơ khen thưởng, Tổng công ty sẽ không xét thi đua cho đơn vị đó.

-     Văn phòng đã upload toàn bộ các hướng dẫn thi đua, các quy định về thi đua khen thưởng và các biểu mẫu báo cáo có liên quan lên trang web của Tổng công ty. Các đơn vị có thể truy cập bằng cách click vào đây

Tổng công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn các đơn vị để chỉ đạo tốt việc tổng kết, xét chọn đề nghị khen thưởng đúng đối tượng tiêu chuẩn và báo cáo về Tổng công ty đúng thời gian quy định.   

Trân trọng,

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

 

 


Các tin khác:
» Kế hoạch TĐKT năm 2018 và Hướng dẫn TĐKT năm 2017 của TCT (19/10/2017)
» Quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty 2016 (10/02/2017)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2015 (27/10/2014)
» HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012 (31/10/2012)
» Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2011 (19/10/2011)
» Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010 (25/01/2011)
 
Tổng số truy cập: 94028652
Hôm nay: 18163
Trực tuyến: ...
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
© 2019 VINACONEX JSC. All rights reserved.