Vinaconex Logo
   
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2015 đã được soát xét (29/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2015 (14/08/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015 của Tổng công ty Vinaconex (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2015 (14/05/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) (31/03/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014 của Tổng công ty Vinaconex (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2014 (13/02/2015)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2014 (14/11/2014)
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014 đã được soát xét (29/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014 của Tổng công ty Vinaconex (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2014 (14/08/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2014 (15/05/2014)
 • Giải trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính 2013 trước và sau kiểm toán (07/04/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) (31/03/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2013 (14/02/2014)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2013 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2013 (14/11/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty (29/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II/2013 (14/08/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013 của Tổng công ty Vinaconex (15/05/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2013 (14/05/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) (01/04/2013)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012 của Tổng công ty Vinaconex (18/02/2013)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2012 (18/02/2013)
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế Quý III/2012 (20/11/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 của Tổng công ty Vinaconex (14/11/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2012 (12/11/2012)
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 và các giải trình (30/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2012 của Tổng công ty Vinaconex (15/08/2012)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2012 (01/08/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I củaTổng công ty VINACONEX (19/05/2012)
 • Báo cáo tài chính quý I/2012 của Công ty mẹ Vinaconex (25/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 (10/04/2012)
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (06/04/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV /2011 (20/02/2012)
 • Báo cáo tài chính Quý IV/2011 Công ty mẹ (02/02/2012)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV/2011 (20/01/2012)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2011 của Tổng công ty Vinaconex (21/11/2011)
 • Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 của Tổng công ty Vinaconex (25/10/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 (29/08/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2011 (19/08/2011)
 • Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2011 (16/08/2011)
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (24/07/2011)
 • Văn bản của Vinaconex giải trình về việc lợi nhuận Quý I/2011 chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận quý I/2010 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của VINACONEX năm 2011 (21/05/2011)
 • Báo cáo tài chính Quý 1 Công ty Mẹ VINACONEX năm 2011 (25/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2010 của Tổng công ty CP VINACONEX (đã kiểm toán) (09/04/2011)
 • Báo cáo tài chính 2010 của Công ty mẹ VINACONEX (đã kiểm toán) (07/04/2011)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2010 của Vinaconex (21/02/2011)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (25/01/2011)
 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 3 năm 2010 chưa kiểm toán (30/11/2010)
 • Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2010 của Công ty mẹ Vinaconex (25/10/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2 quý đầu năm 2010 đã soát xét (30/08/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2010 của Vinaconex (19/08/2010)
 • Báo cáo tài chính soát xét quý II/2010 của Công ty mẹ Vinaconex (17/08/2010)
 • Báo cáo tài chính quý II/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (27/07/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010 của Vinaconex (10/05/2010)
 • Báo cáo tài chính quý I/2010 của Công ty Mẹ Vinaconex (28/04/2010)
 • Văn bản Vinaconex gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý I năm 2010 (26/04/2010)
 • Công bố thông tin một số nội dung liên quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 được kiểm toán (19/04/2010)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Vinaconex (12/04/2010)
 • Thông báo về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Vinaconex (03/02/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2009 của Vinaconex (02/02/2010)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2009 của Công ty Mẹ Vinaconex (22/01/2010)
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2009 và 9 tháng đầu năm 2009 của Vinaconex (26/10/2009)
 • Báo cáo tài chính Quý III-2009 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009 của Công ty mẹ Vinaconex (21/10/2009)
 • Thông tin thêm về KQ SXKD trong Báo cáo tài chính hợp nhất Vinaconex (08/08/2009)
 • Báo cáo tài chính tóm tắt Quý II-2009 của Vinaconex (06/08/2009)
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng Công ty Vinaconex quý I năm 2009 (28/04/2009)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2008 (11/04/2009)
 • Thông báo về việc thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của Công ty mẹ VINACONEX (17/12/2008)
 • Báo cáo tài chính quý IV/2008 của Vinaconex (16/02/2009)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty quý III năm 2008 (21/10/2008)
 • Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất toàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2008 (14/08/2008)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng Công ty VINACONEX 2005-2007 (18/03/2009)
 • TIN NỔI BẬT
 • Điều lệ, lịch thi đấu và kết quả các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng 27 năm ngày thành lập TCT
 • Công đoàn TCT tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh quan trọng
 • Tuyến ống Nước sạch Sông Đà – Hà Nội đã hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 -2020 thành công tốt đẹp
 • Lễ trao Quyết định chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex nhiệm kỳ 2010 – 2015
 • Thông cáo báo chí về việc Công ty CP Viwasupco chủ động dừng cấp nước để gia cố, sửa chữa nâng cao độ an toàn cho tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà – Hà Nội
 • Lễ khởi công Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc
 • Cổ phiếu VCG
  VINACONEX Email
  User name:
  Password
  Tổng số truy cập: 46193140
  Hôm nay: 25620
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 4) 62849234. Fax: (84 4) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2015 VINACONEX JSC. All rights reserved.