Vinaconex Logo
   
VINACONEX tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2011
Đăng ngày 29/04/2011 lúc 13:57:01
Cập nhật ngày 10/05/2011 lúc 15:32:14
Số lần xem: 96066

Ngày 28/4/2011, tại tòa nhà VINACONEX, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – VINACONEX đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 để thông qua một số nội dung quan trọng trong đó có Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3000 tỷ đồng lên 5000 tỷ đồng và các vấn đề có liên quan.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có 338 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 226.108.815 cổ phần, tương đương 75,37% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Thành Phương, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất năm 2011. Theo đó trong năm vừa qua, cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chung trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng cao…, tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Tổng công ty CP VINACONEX đã đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên các mặt kinh tế - xã hội, tiếp tục củng cố uy tín, vị trí của một thương hiệu quốc gia, đơn vị xuất sắc của ngành Xây dựng Việt Nam. Đáng chú ý, năm 2010 ghi dấu sự phát triển vượt bậc về uy tín và thương hiệu của VINACONEX bằng những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Trên cương vị Tổng thầu xây lắp, Tổng công ty và các đơn vị thành viên luôn phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, nỗ lực hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia vào đúng thời hạn trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các công trình trọng điểm khác của đất nước. Ngoài ra, Tổng công ty và các đơn vị thành viên còn triển khai nhiều dự án lớn tại miền Trung, miền Nam nhằm mở rộng thương hiệu VINACONEX tại các khu vực này. Hoạt động kinh doanh bất động sản có những bước tiến quan trọng, đem lại giá trị gia tăng cao. Tại công ty Mẹ, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 1.037,5 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng doanh thu; lợi nhuận đạt 239,6 tỷ đồng, chiếm 39,8 % tổng lợi nhuận.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Phương đọc báo cáo tại Đại hội

Riêng hoạt động tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp: Trong năm 2010, Tổng công ty thực hiện thành công rực rỡ các giải pháp tài chính và tổ chức: Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng tiền trái phiếu doanh nghiệp; Phát hành thành công đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, tái cơ cấu mạnh mẽ các doanh nghiệp thành viên (trong năm 2010, Tổng công ty đã thực hiện tái cấu trúc, thoái vốn thành công ở 7 đơn vị, nâng tổng số lượng thành viên đã tiến hành tái cấu trúc là 23 đơn vị; các đơn vị được tái cấu trúc năm 2010 có giá trị vốn góp là 249,2 tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng đạt 605,8 tỷ đồng, mang về cho Tổng công ty hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận). Kết thúc năm 2010, toàn tổng công ty đã có 24 đơn vị thành viên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Để ghi nhận những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, năm qua, tập thể CBCNV VINACONEX đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: 02 Cờ thi đua Chính phủ, 12 Cờ thi đua Bộ Xây dựng, 02 Cup Vàng chất lượng Xây dựng Việt Nam, Danh hiệu thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh Việt Nam cùng nhiều phần thưởng thi đua cao quý khác cho các tập thể và cá nhân.

Bước sang năm 2011, bám sát những diễn biến của nền kinh tế và nỗ lực thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã đề ra nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cơ bản nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2011 với mục tiêu phấn đấu Tổng công ty (Công ty Mẹ) đạt doanh thu 6.902 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 813,1 tỷ đồng.

Ông Hoàng Nguyên Học, Ủy viên HĐQT đọc tờ trình tại Đại hội

Đại hội cũng đã được nghe Ông Hoàng Nguyên Học, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Ông Nguyễn Thiều Quang, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Quỹ lương Tổng công ty năm 2011; Ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; Ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty trong năm 2010 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2011; Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2011 theo đó Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị VINACONEX xây dựng phương án khả thi về việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, gắn với kế hoạch tài chính để báo cáo các cổ đông xem xét, quyết định sau; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động hiện tại của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuân trả lời ý kiến của cổ đông

Tại Đại hội, trong phần hỏi đáp, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty đã trả lời các thắc của cổ đông xung quanh các vấn đề về Xi măng Cẩm Phả, kế hoạch phân phối lợi nhuận của TCT, tình hình kinh doanh của dự án Bắc An Khánh và chủ trương tăng vốn điều lệ từ 3000 tỷ lên 5000 tỷ đồng của Tổng công ty và các vấn đề khác có liên quan.

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua 9 nội dung sau:

STT

Nội dung

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác

1

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

222.334.970 cổ phần (chiếm 98,53% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

3.316.806 cổ phần (chiếm 1,47% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

2

Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán của Tổng công ty

225.569.876 cổ phần (chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

71.900 cổ phần (chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

3

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 của Tổng công ty

225.419.888 cổ phần (chiếm 99,90% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

221.888 cổ phần (chiếm 0,10% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

4

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ tiền lương năm 2011 của Tổng công ty

225.398.124 cổ phần (chiếm 99,90% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

187.252 cổ phần (chiếm 0,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

56.400 cổ phần (chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

5

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2010, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

225.501.176 cổ phần (chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

140.600 cổ phần (chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

6

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2010

225.500.265 cổ phần (chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

141.511 cổ phần (chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

7

Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2011

225.569.876 cổ phần (chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

71.900 cổ phần (chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

8

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VINACONEX xây dựng phương án khả thi về việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, gắn với kế hoạch tài chính để báo cáo các cổ đông xem xét, quyết định sau.

219.482.147 cổ phần (chiếm 97,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

6.137.629 cổ phần (chiếm 2,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

22.000 cổ phần (chiếm 0,01% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

9

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/4/2010

225.577.997 cổ phần (chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

63.779 cổ phần (chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại ĐH)

Quý vị vui lòng bấm vào đây để xem toàn văn Biên bản họp và vào đây để xem toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của VINACONEX năm 2011.


Các tin khác:
» Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty CP VINACONEX (30/09/2018)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty (25/09/2018)
» Giải Golf Vinaconex kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty (24/09/2018)
» Lễ Tổng kết và trao giải các môn thể thao trong nhà VINACONEX 2018 (30/07/2018)
» Thư mời quan tâm tham gia đấu thầu (08/08/2018)
» Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, chuẩn y Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (23/07/2018)
» Lễ bế mạc Giải bóng đá Vinaconex Cup 2018 (23/07/2018)
» Lễ giới thiệu Dự án Bohemia Residence (11/06/2018)
» Hội nghị giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy và, Phó Bí thứ Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (11/06/2018)
» Vinaconex tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (22/05/2018)
» Thông tin thêm về vụ cháy nhà B chung cư tại ngõ 42 Trần Thái Tông – Hà Nội. (24/05/2018)
» Lễ phát động thi đua tại dự án Bohemia Residence (22/05/2018)
» Vinaconex Invest mở bán dự án chung cư Bohemia Residence (08/05/2018)
» Đảng bộ Vinaconex tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội IV (08/05/2018)
» Khai mạc Giải bóng đá Vinaconex Cup 2018 (02/05/2018)
» Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty CP Vinaconex thành công tốt đẹp (18/04/2018)
» Đại hội Công đoàn Tổng công ty Vinaconex khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp (02/03/2018)
» Vinaconex tưng bừng tổ chức Lễ ra quân đầu Xuân Mậu Tuất 2018 (02/03/2018)
» Vinaconex tổ chức gặp cuối năm đón xuân mới Mậu Tuất 2018 (12/02/2018)
» Tổng công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng và hoạt động SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 (29/01/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • TIN NỔI BẬT
   
  Tổng số truy cập: 85621803
  Hôm nay: 9544
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.